Δήλωση Συγκατάθεσης

Με την παρούσα ηλεκτρονική δήλωση υποβάλλω όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για την συμπλήρωση της φορολογικής μου δήλωσης στο Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX με Α.Φ.Μ XXXXXXXX Δ.Ο.Υ Καλαμάτας και των συνεργατών του, εφεξής Λογιστικό Γραφείο, χωρίς να αποκρύψω κανένα στοιχείο που αφορά τα εισοδήματα μου όπως τυχόν καταθέσεις, δαπάνες και επενδύσεις μου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Επίσης με το παρόν, παρέχω έγγραφη εντολή στο Λογιστικό Γραφείο να υποβάλλει αντί εμού την φορολογική μου δήλωση για το φορολογικό έτος 2020, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο (taxis net) είτε χειρόγραφα (Δ.Ο.Υ). Για τον λόγο αυτό, εγκρίνω την άντληση των εισοδημάτων, τόκων, τεκμηρίων διαβίωσης και λοιπών πληροφοριών από την ΑΑΔΕ.

Συναινώ και συμφωνώ ότι το Λογιστικό Γραφείο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή κρίνει αναγκαίο, να ελέγχει τις υποχρεώσεις και ηλεκτρονικά έντυπα, από την ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και γενικά το Δημόσιο και δύναται να συνδεθεί μέσω των κωδικών Taxisnet, κωδικών ΕΦΚΑ κ.λπ.

Με την παρούσα υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδοτώ το Λογιστικό Γραφείο ώστε να προβάλλει, αποστέλλει, παραλαμβάνει, εκτυπώνει και αποθηκεύει οποιαδήποτε φορολογικά έντυπα του TAXISNET, ΕΦΚΑ, και γενικότερα του Δημοσίου αντί εμού. Επίσης του παρέχω το δικαίωμα μετά από εντολή μου, αίτησης Ρύθμισης Οφειλών. Τυχόν ανάκληση όλου ή μέρους της παραπάνω εντολής θα γίνεται εγγράφως με παρουσία μου στο Λογιστικό Γραφείο και ταυτόχρονη αλλαγή των κωδικών μου στο Taxisnet, ΕΦΚΑ, και λοιπών κωδικών του Δημοσίου.

Δηλώνω, ότι, παρέχω τη ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα στο Λογιστικό Γραφείο και τους υπαλλήλους του (για όσο διάστημα εργάζονται σε αυτό) Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο XXXXXXXXXXXX με Α.Φ.Μ XXXXXXX Δ.Ο.Υ Ρόδου, όπως:

1. Να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου με σκοπό την κάλυψη των Λογιστικών Φορολογικών Ασφαλιστικών αναγκών, υποχρεώσεων επί συνόλου σε δηλώσεις, φόρους και εισφορές.

2. Να επικοινωνεί με οποιαδήποτε Δημόσιο Οργανισμό και Τραπεζικό Ίδρυμα για λογαριασμό μου (μετά από γραπτή ή με ψηφιακή εντολή μου) και να προωθεί σε αυτές τα προσωπικά μου δεδομένα που απαιτούνται.

3. Να διατηρεί όλα τα προσωπικά μου δεδομένα στις ηλεκτρονικές του πλατφόρμες μέχρι διαφορετικής έγγραφης εντολής μου και να με ενημερώνει είτε τηλεφωνικώς είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία, είτε με άλλο τρόπο για τις Λογιστικές, Φορολογικές, Ασφαλιστικές μου υποχρεώσεις.

Επίσης παρέχω έγγραφη και με ψηφιακή μορφή εντολή στο Λογιστικό Γραφείο να υποβάλλει αντί εμού την φορολογική μου δήλωση για το φορολογικό έτος 2019, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο (taxis net) είτε χειρόγραφα (Δ.Ο.Υ). Για τον λόγο αυτό, εγκρίνω την άντληση των εισοδημάτων, τόκων, τεκμηρίων διαβίωσης και λοιπών πληροφοριών από την ΑΑΔΕ.

Δηλώνω ότι για τους παραπάνω σκοπούς συναινώ κα αποδέχομαι την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, οι όροι της οποίας περιγράφονται παρακάτω.